Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Kosten behandeling, verwijzing, identificatie

Voordat u in revalidatiebehandeling bij Heliomare komt raden wij u aan in uw polisvoorwaarden te kijken of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Hiermee voorkomt onwenselijke situaties. Heeft u vragen over de vergoeding, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars en zorginstellingen maken op basis van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) zorgproducten afspraken. In een DBC wordt vastgesteld welke diagnose en behandeling past bij een specifieke zorgvraag. Voor revalidatiezorg worden jaarlijks ongeveer 100 verschillende DBC's vastgesteld met de zorgverzekeraars. Een revalidatiebehandeling kan uit meerdere DBC's bestaan. 

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars dienen elk jaar voor 1 januari afspraken te maken over de zorg die geleverd gaat worden. Er worden onderhandelingen gevoerd over welke zorg aangeboden wordt voor welke prijs. Dit geldt ook voor Stichting Heliomare als zorgaanbieder van medisch specialistische revalidatie. Deze onderhandelingen zijn op dit moment in volle gang en bijna afgerond. Stichting Heliomare is met alle zorgverzekeraars in gesprek om goede afspraken te maken, zodat wij ook in 2023 zorg aan onze cliënten kunnen aanbieden. 

Als uw zorgverzekeraar geen zorgovereenkomst heeft afgesloten met Heliomare, dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Heliomare brengt dan het zogenaamde passantentarief (NZA maximumtarief) in rekening, aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar.

Passantentarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks de passantentarieven (overzicht 2022 en overzicht 2023).

Kosten berekening behandeling

Als u in behandeling bent, wordt niet elke handeling afzonderlijk berekend. Het declareren van uw behandeling gebeurt via zogenoemde DBC-zorgproducten. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC zorgproduct omvat alle activiteiten die samenhangen met uw diagnose en behandeling binnen een bepaalde periode. De kosten van een DBC product zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van de behandelingen binnen een bepaald DBC zorgproduct.

De startdatum van het DBC-zorgproduct is de datum van de eerste zorgactiviteit die heeft plaatsgevonden. De datum waarop de DBC product eindigt, wordt bepaald door vaste regels. De einddatum hoeft niet altijd de laatste dag van de behandeling te zijn, maar is de dag dat de DBC termijn verloopt. De doorlooptijd van een DBC-zorgproduct is maximaal 120 dagen. Na afloop van deze periode wordt het DBC-zorgproduct afgesloten en de rekening opgemaakt. Als u langer in behandeling blijft, dan wordt opnieuw een DBC gestart. De startdatum van de DBC voor de vervolgbehandeling sluit aan op de afsluitdatum van uw voorgaande DBC. De startdatum van de vervolg-DBC is dus niet gelijk aan startdatum van de eerstvolgende behandeling.

Revalidatie behandeling in het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ)

Revalidatieartsen van Heliomare voeren in het RKZ consulten uit en vindt revalidatiebehandeling plaats onder verantwoording van revalidatieartsen van Heliomare. De factuur voor deze behandeling wordt door Heliomare naar de zorgverzekeraar gestuurd. In dit geval zal u de naam Heliomare terugvinden in het overzicht van zorgkosten bij uw zorgverzekeraar.

Financiële gevolgen

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van behandeling. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit is afhankelijk of u naast de basisverzekering ook nog een vrijwillig aanvullende verzekering heeft afgesloten. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Heliomare moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Dit is afhankelijk van welke polis u hebt afgesloten bij uw zorgverzekeraar.

Niet verzekerd?

Als u ondanks de wettelijke verplichting niet verzekerd bent, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan meestal eerst een voorschot van de te verwachten kosten.

Overstappen naar een andere zorgverzekering

Als u overstapt naar een andere zorgverzekering dan moet u dit tijdig aan ons doorgeven.

Eigen risico

Verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Het verplichte eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385 in 2023. Dit betekent dat u per kalenderjaar de eerste € 385 aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kunt u vrijwillig kiezen voor een aanvullend hoger eigen risico.

Vrijwillig aanvullend eigen risico

Naast het verplichte eigen risico bieden zorgverzekeraars ook de mogelijkheid om te kiezen voor een vrijwillig aanvullend eigen risico. Een aanvullend eigen risico kunt u ophogen met €100, €200, €300, €400 en €500. Dit betekent dat het verplichte en het vrijwillig aanvullend eigen risico samen op kunnen lopen tot € 885 afhankelijk van de keuze die u hebt gemaakt.

Hoe wordt het eigen risico verrekend?

Heliomare stuurt de nota van uw behandeling en/of consult rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar naderhand bij u in rekening gebracht. De zorgverzekeraar kijkt naar het jaar waarin de behandeling gestart is om te bepalen of u (nog) een eigen risico verschuldigd bent. Dus als uw behandeling in 2022 start en in 2023 eindigt, dan ontvangt u in 2023 bericht dat uw zorg nota is betaald door uw zorgverzekeraar. Vindt er in 2023 een vervolgbehandeling plaats, dan kan dit gevolgen hebben voor het eigen risico van 2023.

Eigen bijdrage

Voor sommige behandelingen of hulpmiddelen uit de basisverzekering heeft de overheid een wettelijke eigen bijdrage of een maximum vergoeding vastgesteld. U moet dan zelf een deel van de rekening betalen. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage. Deze moet u ook betalen als u het verplicht eigen risico al hebt betaald.

Woonachtig en/of verzekerd in het buitenland

Voor meer informatie over wonen of verzekerd zijn in het buitenland, klik hier.

Verwijzing, beschikking en identificatie

Een verwijzing is noodzakelijk

Voor consult, opname en/of behandeling in Heliomare heeft u een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Niet bij alle zorgverzekeringen gelden dezelfde verwijzers als geldig. Neem hiervoor ook contact op met uw zorgverzekeraar. De verwijzing mag op het moment van de start van uw behandeling niet ouder zijn dan 3 maanden. Zonder geldige verwijzing kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijzing heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Een verwijzing is, na afgifte, een jaar geldig.

Identificatieplicht in de zorg

In Nederland geldt een identificatieplicht in de zorg. Dit betekent dat u zich altijd moet kunnen identificeren. Deze identificatieplicht in de zorg is van toepassing op iedereen (ook minderjarigen onder de 14) die gebruik wil maken van zorg bij Heliomare.

De identificatieplicht in de zorg is in het leven geroepen om toenemende fraude met zorgpassen tegen te gaan. Omdat onrechtmatig gebruik werd gemaakt van zorgverzekeringen leidde dit tot financiële schade. De fraude had echter ook tot gevolg dat er medische fouten werden gemaakt doordat patiëntendossiers door de identiteitsfraude aan de verkeerde personen werden gekoppeld. Om zowel de financiële als de medische schade die deze fraude tot gevolg had te kunnen voorkomen werd de identificatieplicht ingevoerd.

Een beschikking is noodzakelijk

Voor begeleiding of behandeling in Heliomare, specifiek de dienstverlening Ambulante begeleiding of Hersenz behandeling, heeft u een beschikking nodig. Deze beschikking (indicatie) wordt aan u afgegeven, nadat deze is aangevraagd, door het CIZ indien u zorg nodig heeft. De beschikking wordt vanuit de financiering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Wet Langdurige Zorg (WLZ) afgegeven.

Zonder geldige beschikking is het niet mogelijk om Ambulante begeleiding te volgen. Zonder geldige beschikking is het mogelijk om Hersenz behandeling te volgen en wordt de financiering vanuit de zorgverzekeraar in orde gemaakt. Hiervoor heeft u een geldige verwijzing nodig.

Identificatieplicht in de zorg

In Nederland geldt een identificatieplicht in de zorg. Dit betekent dat u zich altijd moet kunnen identificeren. Deze identificatieplicht in de zorg is van toepassing op iedereen (ook minderjarigen onder de 14) die gebruik wil maken van zorg bij Heliomare.

De identificatieplicht in de zorg is in het leven geroepen om toenemende fraude met zorgpassen tegen te gaan. Omdat onrechtmatig gebruik werd gemaakt van zorgverzekeringen leidde dit tot financiële schade. De fraude had echter ook tot gevolg dat er medische fouten werden gemaakt doordat patiëntendossiers door de identiteitsfraude aan de verkeerde personen werden gekoppeld. Om zowel de financiële als de medische schade die deze fraude tot gevolg had te kunnen voorkomen werd de identificatieplicht ingevoerd.

Als geldig identiteitsbewijs worden geaccepteerd:

  • Een geldig Nederlands paspoort
  • Een geldig rijbewijs
  • Een geldige Nederlandse identiteitskaart
  • Een geldig vreemdelingendocument

Burgerservicenummer (BSN)

Deze identificatieplicht komt onder meer voort uit het feit dat zorgverleners meer en meer gebruik gaan maken van het Burgerservicenummer van hun patiënten. U moet hierdoor dus kunnen aantonen dat het getoonde BSN ook daadwerkelijk bij u hoort.

Controle op verzekeringsgegevens (COV)

Om uw behandeling te kunnen declareren bij uw zorgverzekering worden uw verzekeringsgegevens gecontroleerd. Deze controle geeft Heliomare informatie over hoe u verzekerd bent en met welk zorgverzekeringspakket (basis en/of aanvullend). Deze controle wordt alleen uitgevoerd indien uw behandeling wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de aanvullende zorgverzekering. Deze controle wordt niet uitgevoerd indien u een beschikking vanuit de gemeente (WMO) of de Jeugdwet (JW) hebt.

Vergoeding zonder identificatie?

Identificatie bij Heliomare is cruciaal voor de betaling van de medische zorg die u nodig hebt. Kunt u namelijk geen geldig identiteitsbewijs overleggen, dan kunnen wij de kosten niet declareren bij uw zorgverzekering. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar niets vergoedt en dat alle kosten voor uw eigen rekening komen. Voor u een zeer onwenselijke situatie aangezien medische kosten al snel zeer hoog kunnen oplopen.

Als u wordt uitgenodigd voor een eerste afspraak bij de revalidatiearts bent u verplicht om u te identificeren op een van onze locaties in Wijk aan Zee, Heemskerk, Bergen of Heerhugowaard.

Wanneer u bij de eerste afspraak geen geldig identiteitsbewijs kunt overleggen heeft u wettelijk 14 dagen de tijd om alsnog een geldig identiteitsbewijs te overleggen.

Heeft u vragen?

Voor vragen over declaraties neemt u eerst contact op met uw zorgverzekeraar. Eventueel kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgregistratie, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur via T 088 920 88 88.

Websites voor meer informatie

 

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.