Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Kosten behandeling, verwijzing, identificatie

Voordat u in behandeling bij Heliomare komt raden wij u aan in uw polisvoorwaarden te kijken of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Hiermee kunnen onwenselijke situaties worden voorkomen. Heeft u vragen over de vergoeding, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars dienen elk jaar voor 1 januari afspraken te maken over de zorg die geleverd gaat worden. Er worden onderhandelingen gevoerd over welke zorg aangeboden wordt voor welke prijs. Dit geldt ook voor Stichting Heliomare als zorgaanbieder van medische zorg. Stichting Heliomare heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt, zodat wij ook in 2024 zorg aan onze cliënten kunnen aanbieden. Via deze link komt u bij een overzicht met de gecontracteerde zorgverzekeraars in 2024.

Binnen Heliomare worden behandelingen aangeboden die onder verschillende financieringsvormen vallen. Hieronder een overzicht van de aangeboden behandelingen.

Passantentarieven

Als uw zorgverzekeraar geen zorgovereenkomst heeft afgesloten met Heliomare, of u heeft geen Nederlandse zorgverzekering, dan kan het zijn dat u (een deel van) de kosten zelf moet betalen. Heliomare brengt dan het passantentarief in rekening, aan u als patiënt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks de maximum tarieven, met deze richtlijn bepaalt Heliomare de hoogte van de passantentarieven.

Bekijk hier het overzicht 2022 en overzicht 2023. De passantentarieven voor 2024 volgen.

Behandeling

Revalidatiebehandeling
Een revalidatiebehandeling is een traject dat bestaat uit behandeling door verschillende behandelaren, zoals artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en andere. Zorgverzekeraars en zorginstellingen maken op basis van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) afspraken. Voor revalidatiezorg zijn verschillende DBC's vastgesteld met de zorgverzekeraars. Alle benodigde behandelingen worden in een pakket (DBC) gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, elke handeling wordt niet afzonderlijk berekend. Een DBC omvat alle activiteiten die samenhangen met uw diagnose en behandeling binnen een bepaalde periode. Er worden geen losse afspraken gedeclareerd.

De startdatum van het DBC-zorgproduct is de datum van de eerste zorgactiviteit die heeft plaatsgevonden. De datum waarop de DBC product eindigt, wordt bepaald door vaste regels. De einddatum hoeft niet altijd de laatste dag van de behandeling te zijn, maar is de dag dat de DBC termijn verloopt. De doorlooptijd van een DBC-zorgproduct is maximaal 120 dagen. Na afloop van deze periode wordt het DBC-zorgproduct afgesloten en de rekening opgemaakt. Als u langer in behandeling blijft, dan wordt opnieuw een DBC gestart. De startdatum van de DBC voor de vervolgbehandeling sluit aan op de afsluitdatum van uw voorgaande DBC. De startdatum van de vervolg-DBC hoeft dus niet gelijk te zijn aan startdatum van de eerstvolgende behandeling.

Revalidatie behandeling in het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ)
Revalidatieartsen van Heliomare voeren in het RKZ consulten uit en er vindt revalidatiebehandeling plaats onder verantwoording van revalidatieartsen van Heliomare. De declaratie voor deze behandeling wordt door Heliomare naar de zorgverzekeraar gestuurd. In dit geval zal u de naam Heliomare terugvinden in het overzicht van zorgkosten bij uw zorgverzekeraar.

Hersenz (zorgtraject bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Hersenz is een traject bestaande uit groepsbehandeling en individuele behandeling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De behandelingen worden los van elkaar, per behandeldatum gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Heliomare heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor het bieden van deze zorg.

Eerstelijns paramedische zorg (Fysiotherapie en Logotherapie)
In Krommenie biedt Heliomare eerstelijns fysiotherapie en logopedie aan. Dit is zorg waar u zelf, een afspraak voor kunt maken.
Onze fysiotherapeuten helpen u bij vragen klachten op het gebied van bewegen. De logopedisten onderzoeken, adviseren en behandelen cliënten van alle leeftijden die problemen ervaren op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor of slikken.

Eerstelijns fysiotherapie en logopedie worden per consult (afspraak) gedeclareerd. Beide vormen van behandeling vallen onder de zogenaamde paramedische zorg. Paramedische zorg wordt beperkt vanuit het basispakket vergoed. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor bent verzekerd en hoeveel behandelingen u krijgt. Doe dit ook wanneer u aanvullend bent verzekerd.

Financiële gevolgen

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van behandeling. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit is afhankelijk of u naast de basisverzekering ook nog een vrijwillig aanvullende verzekering heeft afgesloten. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Heliomare moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Dit is afhankelijk van welke polis u hebt afgesloten bij uw zorgverzekeraar.

Niet verzekerd?

Wanneer u geen zorgverzekering heeft afgesloten, dient u zelf de volledige kosten van de behandeling te betalen. U betaalt eerst een voorschot van de te verwachten kosten, na afloop van het DBC (120 dagen) volgt de volledige factuur.

Overstappen naar een andere zorgverzekering

Als u bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, kunt u dit bij uw eerstvolgende bezoek aan ons doorgeven. Wij zorgen dan voor een juiste registratie en verwerking.

Eigen risico

Verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Het verplichte eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385 in 2024. Dit betekent dat u per kalenderjaar de eerste € 385 aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kunt u vrijwillig kiezen voor een aanvullend hoger eigen risico.

Vrijwillig aanvullend eigen risico

Naast het verplichte eigen risico bieden zorgverzekeraars ook de mogelijkheid om te kiezen voor een vrijwillig aanvullend eigen risico. Een aanvullend eigen risico kunt u ophogen met €100, €200, €300, €400 en €500. Dit betekent dat het verplichte en het vrijwillig aanvullend eigen risico samen op kunnen lopen tot € 885 afhankelijk van de keuze die u hebt gemaakt.

Hoe wordt het eigen risico verrekend?

Heliomare stuurt de nota van uw behandeling en/of consult rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar naderhand bij u in rekening gebracht. De zorgverzekeraar kijkt naar het jaar waarin de behandeling gestart is om te bepalen of u (nog) een eigen risico verschuldigd bent.

Dus als uw behandeling in 2023 start en in 2024 eindigt, dan hebben de zorgkosten betrekking op het jaar 2023. U ontvangt  het bericht dat uw zorg voor 2023 is betaald door uw zorgverzekeraar. Wanneer er nog eigen risico over 2023 open staat, zal de zorgverzekeraar dit bij u in rekeningen brengen.

Vindt er in 2024 een vervolgbehandeling plaats, dan hebben de zorgkosten ook betrekking over dit jaar. Bij een openstaand eigen risico in 2024 brengt uw zorgverzekeraar de zorgkosten bij u in rekeningen, tot het nog openstaande eigen risico.

Eigen bijdrage

Voor sommige behandelingen of hulpmiddelen uit de basisverzekering heeft de overheid een wettelijke eigen bijdrage of een maximum vergoeding vastgesteld. U moet dan zelf een deel van de rekening betalen. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage. Deze moet u ook betalen als u het verplicht eigen risico al hebt betaald.

Woonachtig en/of verzekerd in het buitenland

Voor meer informatie over wonen of verzekerd zijn in het buitenland, klik hier.

Verwijzing, beschikking en identificatie

Een verwijzing is noodzakelijk

Voor consult, opname en/of behandeling in Heliomare heeft u een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Niet bij alle zorgverzekeringen gelden dezelfde verwijzers als geldig. Neem hiervoor ook contact op met uw zorgverzekeraar. De verwijzing mag op het moment van de start van uw behandeling niet ouder zijn dan 3 maanden. Zonder geldige verwijzing kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijzing heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Een verwijzing is, na afgifte, een jaar geldig.

Identificatieplicht in de zorg

In Nederland geldt een identificatieplicht in de zorg. Dit betekent dat u zich altijd moet kunnen identificeren. Deze identificatieplicht in de zorg is van toepassing op iedereen (ook minderjarigen onder de 14) die gebruik wil maken van zorg bij Heliomare.

De identificatieplicht in de zorg is in het leven geroepen om toenemende fraude met zorgpassen tegen te gaan. Omdat onrechtmatig gebruik werd gemaakt van zorgverzekeringen leidde dit tot financiële schade. De fraude had echter ook tot gevolg dat er medische fouten werden gemaakt doordat patiëntendossiers door de identiteitsfraude aan de verkeerde personen werden gekoppeld. Om zowel de financiële als de medische schade die deze fraude tot gevolg had te kunnen voorkomen werd de identificatieplicht ingevoerd.

Een beschikking is noodzakelijk

Voor begeleiding of behandeling in Heliomare, specifiek de dienstverlening Ambulante begeleiding of Hersenz behandeling, heeft u een beschikking nodig. Deze beschikking (indicatie) wordt aan u afgegeven, nadat deze is aangevraagd, door het CIZ indien u zorg nodig heeft. De beschikking wordt vanuit de financiering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Wet Langdurige Zorg (WLZ) afgegeven.

Zonder geldige beschikking is het niet mogelijk om Ambulante begeleiding te volgen. Zonder geldige beschikking is het mogelijk om Hersenz behandeling te volgen en wordt de financiering vanuit de zorgverzekeraar in orde gemaakt. Hiervoor heeft u een geldige verwijzing nodig.

Identificatieplicht in de zorg

In Nederland geldt een identificatieplicht in de zorg. Dit betekent dat u zich altijd moet kunnen identificeren. Deze identificatieplicht in de zorg is van toepassing op iedereen (ook minderjarigen onder de 14) die gebruik wil maken van zorg bij Heliomare.

De identificatieplicht in de zorg is in het leven geroepen om toenemende fraude met zorgpassen tegen te gaan. Omdat onrechtmatig gebruik werd gemaakt van zorgverzekeringen leidde dit tot financiële schade. De fraude had echter ook tot gevolg dat er medische fouten werden gemaakt doordat patiëntendossiers door de identiteitsfraude aan de verkeerde personen werden gekoppeld. Om zowel de financiële als de medische schade die deze fraude tot gevolg had te kunnen voorkomen werd de identificatieplicht ingevoerd.

Als geldig identiteitsbewijs worden geaccepteerd:

  • Een geldig Nederlands paspoort
  • Een geldig rijbewijs
  • Een geldige Nederlandse identiteitskaart
  • Een geldig vreemdelingendocument

Burgerservicenummer (BSN)

Deze identificatieplicht komt onder meer voort uit het feit dat zorgverleners meer en meer gebruik gaan maken van het Burgerservicenummer van hun patiënten. U moet hierdoor dus kunnen aantonen dat het getoonde BSN ook daadwerkelijk bij u hoort.

Controle op verzekeringsgegevens (COV)

Om uw behandeling te kunnen declareren bij uw zorgverzekering worden uw verzekeringsgegevens gecontroleerd. Deze controle geeft Heliomare informatie over hoe u verzekerd bent en met welk zorgverzekeringspakket (basis en/of aanvullend). Deze controle wordt alleen uitgevoerd indien uw behandeling wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de aanvullende zorgverzekering. Deze controle wordt niet uitgevoerd indien u een beschikking vanuit de gemeente (WMO) of de Jeugdwet (JW) hebt.

Vergoeding zonder identificatie?

Identificatie bij Heliomare is cruciaal voor de betaling van de medische zorg die u nodig hebt. Kunt u namelijk geen geldig identiteitsbewijs overleggen, dan kunnen wij de kosten niet declareren bij uw zorgverzekering. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar niets vergoedt en dat alle kosten voor uw eigen rekening komen. Voor u een zeer onwenselijke situatie aangezien medische kosten al snel zeer hoog kunnen oplopen.

Als u wordt uitgenodigd voor een eerste afspraak bij de revalidatiearts bent u verplicht om u te identificeren op een van onze locaties in Wijk aan Zee, Heemskerk, Bergen of Heerhugowaard.

Wanneer u bij de eerste afspraak geen geldig identiteitsbewijs kunt overleggen heeft u wettelijk 14 dagen de tijd om alsnog een geldig identiteitsbewijs te overleggen.

Heeft u vragen?

Voor vragen over declaraties neemt u eerst contact op met uw zorgverzekeraar. Eventueel kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgregistratie, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur via T 088 920 88 88.

Websites voor meer informatie

 

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.